Glosario

A multilingual glossary for computing and data science terms.

Afrikaans

glosario is ‘n oopbronwoordelys van terminologie wat in datawetenskap gebruik word en beskikbaar gestel word aanlyn sowel as ‘n programmateek in R en Python. Deur woordelyssleutels by ‘n les se metadata in te sluit, kan outeurs aandui watter inligting in ‘n les gedek word, wat leerders behoort te weet voordat die les begin en waar leerders die inligting kan vind. Outeurs kan ook die programmateekfunksies gebruik om konsekwente hiperskakels, vir terme en definisies in enige van verskeie tale, by hul lesse in te sluit.

አማርኛ

የቃላት ዝርዝር በመረጃሳይንስውስጥበመስመርላይእናእንዲሁምበ R እናበፓይንውስጥእንደቤተመፃህፍትጥቅምላይየዋሉክፍትምንጭየቃላትዝርዝርነው። በትምህርቱሜታዳታላይየቃላትመፍቻቁልፎችንበመጨመርደራሲዎችትምህርቱምንእንደሚያስተምር ፣ ተማሪዎችከመጀመራቸውበፊትማወቅያለባቸውንማወቅእናይህንንእውቀትለማግኘትየትመሄድእንደሚችሉሊያመለክቱይችላሉ ፡፡ ደራሲዎችበየትኛውምየየትኛውምቋንቋትምህርቶችውስጥለትርጓሜዎችእናትርጓሜዎችወጥነትያላቸውንአገናኞችንለማስገባትየቤተ-መጽሐፍትተግባራትንመጠቀምይችላሉ ፡፡

اَلْعَرَبِيَّةُ

تطبيق (جلوساريو) هو عبارة عن برنامج مفتوح المصدر للمصطلحات المستخدمة في علم البيانات ، المتواجدة في لغة آر (R) و لغة البايثون (Python) عن طريق إضافة مفاتيح المصطلحات إلى البيانات الوصفية للدرس، يستطيع الكاتب ان يحدد ماهي مفاهيم الدرس، وماذا يجب على الطالب أن يتعلم قبل قراءة الدرس وأين يتمكن من تحصيل المعلومات كما يمكن للكاتب ان يحدد بعض المصطلحات ويربطها برابط يحتوي على ترجمة المصطلحات في عدة لغات

Bangla

glosario হল ডাটা সায়েন্স এ ব্যবহৃত শব্দগুলোর জন্য একটি ওপেন সোর্স অনলাইন শব্দকোষ। এটি R এবং Python, উভয় লাইব্রেরি আকারেও ব্যবহার করা যাবে। লেখকরা পাঠক্রমের মেটাডাটা তে শব্দকোষ এর টীকা যোগ করে শিক্ষার্থীদের জানাতে পারবেন যে পাঠ্যক্রমে কি শেখানো হচ্ছে, শেখা শুরু করার আগে তাদের কি কি জানা উচিৎ, এবং তা তারা কোথা থেকে শিখতে পারবে। লেখকরা লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করে তাদের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ভাষাতে শব্দ ও সংজ্ঞার সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইপারলিঙ্ক যোগ করতে পারেন।

Deutsch

glosario ist ein Open-Source-Glossar mit Begriffen aus Data-Science-Gebiet, das sowohl online als auch als Bibliothek in R und Python verfügbar ist. Durch Hinzufügen von Glossareinträgen zu den Metadaten einer Lektion (Lesson) können die Autoren angeben, was in in der Lektion gelehrt wird, was die Lernenden wissen sollten, bevor sie beginnen, und wo sie dieses Wissen finden können. Autoren können die Funktionen der Bibliothek auch nutzen, um konsistente Links zu Begriffe und Definitionen in ihren Lektionen in einer von mehreren Sprachen einzufügen.

Ελληνικά

Το glosario είναι ένα γλωσσάρι όρων που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη δεδομένων (data science). Είναι διαθέσιμο, σε μορφή ανοιχτού κώδικα, στο διαδίκτυο καθώς και ως βιβλιοθήκη για τις γλώσσες R και Python. Προσθέτοντας λέξεις-κλειδιά του γλωσσαρίου στα μεταδεδομένα ενός μαθήματος, οι συγγραφείς του μπορούν να δηλώσουν τι διδάσκει το μάθημα, τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές πριν ξεκινήσουν, καθώς και το πού μπορούν να βρουν αυτές τις γνώσεις. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης για να εισαγάγουν στα μαθήματά τους συνδέσμους (hyperlinks) προς όρους και ορισμούς, σε διάφορες γλώσσες.

English

glosario is an open source glossary of terms used in data science that is available online and also as a library in both R and Python. By adding glossary keys to a lesson’s metadata, authors can indicate what the lesson teaches, what learners ought to know before they start, and where they can go to find that knowledge. Authors can also use the library’s functions to insert consistent hyperlinks for terms and definitions in their lessons in any of several languages.

Español

glosario es un glosario de fuente abierta de términos utilizados en la ciencia de datos que esta disponible en línea y también como librería en R y Python. Añadiendo entradas de glosario a los metadatos de una lección, las autoras pueden indicar lo que enseña la lección, lo que las alumnas deben saber antes de comenzar y adónde pueden ir para encontrar ese conocimiento. Las autoras también pueden utilizar las funciones de la librería para insertar enlaces consistentes para términos y definiciones en sus lecciones en diversos lenguajes.

Français

glosario est un glossaire open-source (à code source ouvert) pour les termes utilisés en science des données (data science) qui est disponible en ligne mais aussi sous forme de paquets pour R et Python. En ajoutant des termes du glossaire dans les métadonnées de leçons, les auteurs peuvent indiquer ce qu’enseigne la leçon, ce que les élèves doivent savoir avant de commencer, et où les élèves peuvent aller pour trouver ces informations. Les auteurs de leçons peuvent aussi insérer des liens vers les définitions des termes utilisés dans leurs leçons, et ce, en plusieurs langages.

עִברִית

glosario הוא מילון מונחים פתוח של מונחים בתחום מדעי הנתונים, שזמין באופן מקוון וכן כספרייה בשתי השפות הבאות: R וב-Python. על ידי הוספת מפתחות מילון למטא-נתונים של שיעור, הכותבים יכולים לציין את מהות השיעור, מה שהלומדים אמורים לדעת לפני שהם מתחילים, ואיפה הם יכולים למצוא את הידע הזה. הכותבים יכולים גם להשתמש בפונקציות הספרייה כדי להוסיף קישורים יציבים למונחים ולהגדרות בשיעורים שלהם באחת מהשפות המוגדרות.

Hrvatski

glosario je rječnik otvorenog koda (“open source”) koji se koristi u podatkovnoj znanosti (“data science”), a koji je dostupan online i kao korisnički paket u jezicima R i Python. Dodavanjem pojmova iz rječnika u metapodatake lekcija, autori mogu naznačiti što lekcija podučava, što bi učenici trebali znati prije nego što počnu i gdje mogu ići pronaći to znanje. Autori također mogu koristiti funkcije rječnika za umetanje dosljedne hiperveze za pojmove i definicije u svojim lekcijama na bilo kojem od nekoliko jezika.

Magyar

glosario egy nyílt forráskódú szójegyzék, amiben ezen fogalmak tartalmát adattudományban használnak. Elérhető online, egyben programkönyvtár formájában is R nyelven és Pythonban is. A tanórában elhangzott szavak hozzákapcsolhatóak a szójegyzékhez. Ezzel jelezve a tanóra tartalmát, a diákoktól elvárt óra elötti készülést és ezen felül mindezek hol találhatóak meg. A tanárok továbbiakban használhatják a programkönyvtárak beépített függvényeit amivel hyper-linkeket csatolhatnak az egyes fogalmakhoz, így hozzá illesztve a tanóra anyagának bármelyik részéhez az adott nyelvhez.

Bahasa Indonesia

glosario adalah glosarium-kode-terbuka dari istilah yang digunakan dalam data science yang tersedia daring dan juga sebagai library dalam bahasa pemrograman R dan Python. Dengan menambahkan glosarium dalam metadata pelajaran, penulis dapat melacak apa yang diajarkan, apa yang harus dipelajari sebelumnya, dan di mana mereka dapat menelusuri lebih lanjut. Penulis dapat juga menggunakan fungsi dalam library untuk memasukkan hyperlink istilah secara konsisten berikut definisinya dalam pelajaran dalam beberapa bahasa.

Italiano

glosario è un glossario open source dei termini usati nella scienza dei dati (data science), disponibile online e anche come libreria sia in R che in Python. Aggiungendo i termini del glossario ai metadati delle lezioni, gli autori possono indicare cosa insegneranno nella lezione, ciò gli studenti devono sapere prima di iniziare e dove possono trovare tali informazioni. Gli autori possono anche usare le funzioni della libreria per inserire collegamenti ipertestuali ai termini e alle definizioni nella lezione in una qualsiasi tra le diverse lingue.

日本語

グロサリオ は、データサイエンスで使われる用語の オープンソースグロッサリーです。オンラインとして、または Rパッケージや Pythonライブラリ として利用出来ます。レッスンのメタデータに新しい用語を追加することで、 そのレッスンで何を教えるのか、および学習者が必要な予備知識、 そしてその情報がどこにあるかが分かるようになります。また、 ライブラリの機能を使ってレッスンに多言語で、用語や定義に 一貫したハイパーリンクを挿入することが可能になります。

한국어

glosario은 데이터 과학에서 사용되는 용어의 오픈 소스 용어집으로, 온라인에서 사용 가능하며 또한 RPython 라이브러리로도 제공됩니다. 수업의 메타데이터에 용어집 키를 추가함으로써 저자는 해당 수업이 무엇을 가르치는지, 학습자들이 시작하기 전에 무엇을 알아야 하는지, 그리고 그 지식을 찾을 수 있는 곳을 나타낼 수 있습니다. 저자는 또한 라이브러리 함수를 사용하여 여러 언어로 된 수업에서 용어와 정의에 일관된 하이퍼링크를 삽입할 수 있습니다.

Latin

glosario est glosarium liberum terminorum usitatorum in scientia datarum, quod online disponitur et etiam ut bibliotheca in utroque R et Python. Adiungendo claves glosarii ad metadata lectionis, auctores possunt indicare quid doctrina docet, quid discipuli scire debent antequam incipiant, et ubi possunt ire ut inveniant illam scientiam. Auctores etiam possunt uti functionibus bibliothecae ut inserant consistentes hypernexus pro terminis et definitionibus in lectionibus suis in quacumque ex pluribus linguis.

Português

glosario é um glossário de código aberto (open source) de termos utilizados em ciência de dados (data science) que está disponível online, e também como um pacote de R e uma biblioteca de Python. Ao adicionar termos do glossário nos metadados de uma lição, as pessoas autoras podem indicar o conteúdo da lição, o que as pessoas alunas precisam saber antes de começar, e onde podem procurar para encontrar estes conteúdos. As pessoas autoras também podem utilizar as funções das bibliotecas para inserir links consistentes para termos e definições em suas lições, em qualquer idioma disponível.

Nederlands

glosario is een open source woordenlijst met termen uit de data science die online en als bibliotheek in R en Python beschikbaar is. Door termen uit de woordenlijst op te nemen in de metadata van een les, kunnen auteurs aangeven welke informatie in een les wordt behandeld, wat studenten moeten weten voordat de les begint en waar studenten de informatie kunnen vinden. Auteurs kunnen de functionaliteiten van de woordenlijst ook gebruiken om consistente hyperlinks naar termen en definities op te nemen in hun lessen in een of meerdere talen.

Southern Sotho

glosario ke boikarabelo ba maemo a data science e bonahalang ka bophara, e fumaneha motho le motho le ka ho fana ka Library ka bothata ba di- R le Python. Ka ho baakanya maemo a meta-data ea leso, batho ba bangodi ba ka sebedisa mokhoa o ka baakang boikarabelo, ha ba bolele setshwantsho sa selemo se seholo, le hore mefuta e hlalosang selemo, le hore ba ka etsa eng ho fetola ho fihlela hore ba ka etsa ka wona. Ba ka sebedisa mofuta o mong o se fihleng o fumaneha ka Library e, ho nyoloha link tse ling tsa maemo le tse ling tsa ditlhakatlhakanyo tsa mofuta le dikarabo tsa lesona ka molaetsa.

Kiswahili

glosario ni chanzo wazi cha faharasa ya maneno yanayotumika kwenye sayansi ya data na inapatikana mitandaoni na pia kama maktaba kwenye lugha ya R na Python programu. Kwa kuongeza funguo za faharasa kwenye metadata ya somo, waandishi wanaweza kuashiria funzo la somo, kile ambacho wanafunzi wanapaswa kujua kabla ya somo kuanza na mahali ambapo wanaweza kupata maarifa hayo. Waandishi wanaweza pia kutumia vipengele kwenye maktaba kuweka viungo thabiti vinavyo ashiria masharti na ufafanuzi kwenye somo zao katika lugha yoyote ya kibinadamu.

Setswana

Glosario ke sefalana sa thanodi ya mafoko a a dirisiwang mo dithutong tsa maranyane a “data science”. Sefalana se, se bonwa ntleng ga tuelo mo kgolaganong ka mafaratlhatlha. Glosario e ka fitlhelwa gape ele nngwe ya metlobo mo dibaleng makgolo tsa “R” le “Python”. Mokwadi wa thuto e e lebaganeng le maranyane a “data science” , o kgona go tsenya diteng mo lekwalong la gagwe tse di supang; bokao le boleng ja thuto, se moithuti a tshwanetseng go se itse pele ga thuto, le motlhala o moithuti a ka o salang morago go fitlhelela kitso eo. Mokwadi o kgona go golaganya tlhaloso ya mafoko a a botlhokwa mo lekwalong la gagwe le maranyane a kaedi, a aka ranolang mafoko ao ka diteme tse di farologaneng.

isiXhosa

Glosario ngumthombo ovulekileyo weglosari yamagama asetyenziswa kwinzululwazi yedatha efumaneka kwi-intanethi kwaye nanjengethala leencwadi kuzo zombini R kunye Python. Ngokudibanisa amagama akhethiweyo kwimethadatha yesifundo, ababhali banokubonisa into efundiswa sesi sifundo, ekufuneka abafundi bayazi phambi kokuba baqale, nalapho banokuya khona ukufumana olo lwazi. Ababhali banokusebenzisa imisebenzi yethala leencwadi ukufaka ii-hyperlink ezifanayo zemigaqo kunye neenkcazo kwizifundo zabo ngalo naluphi na ulwimi.

中文

glosario是开源的数据科学术语表,也可作为RPython的软件包使用。课程作者可 以在课程元数据中添加术语名词,让学习者提前了解课程的前提要求以及去哪里学习这些前提知识。 利用软件包,课程作者也可以在课程内容中插入不同语言的术语名词和解释的永久链接。

IsiZulu

IGlosario ingumhlahlandlela ovulekile womthombo wamagama asetshenziswe kusayensi yedatha etholakala ku-inthanethi njengomtapo wolwazi ku-R naku-Python. Ngokufaka okhiye bohlu lwamagama kwimethadatha yesifundo, ababhali bangakhombisa ukuthi isifundo sifundisani, ukuthi yini abafundi okufanele bayazi ngaphambi kokuthi baqale, nokuthi bangaya kuphi ukuthola lolu lwazi. Ababhali bangasebenzisa futhi imisebenzi yomtapo ukufaka izixhumanisi ezihambisanayo zamagama nezincazelo ezifundweni zabo nganoma yiziphi izilimi eziningana.