thanodi ya mafoko

Setswana

B

Bokao/Tiriso ya ditlhopha
Ke boranyane jwa boleng jo khompiutara/sebalamakgolo e bo balang ka go dirisa dipalo go tsentswe le kitso ya tlhomamo.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Português, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia

D

Dipholo tsa tlhomamiso (tsa teko)
Ke palo e e bonwang ka go fetisa “khoutu” mo tekong. Fa palo e, e tsamaelana le dipholo tse di solofetsweng, go raya gore teko e falotse; fa palo e le dipholo tse di solofetsweng di sa tsamaelane, go raya gore teko e tlholegile.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili, Bahasa Indonesia
Ditlhopha tsa boleng
Karolo ya boranyane bo kopane go aga ditlhophana tsa boleng jo bo rileng/ seemo se se rileng sa kitso. Sekai, e ka nna setlhopha sa mafoko a boleng jo bo tshwanang.
Afrikaans, English, Español, Français, Português, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili

E

E tlholegile (teko)
Teko e tlholega fa dipholo tsa tlhomamisho di sa chwane le dipholo tse di ne di letetswe.
pass_test
English, Español, አማርኛ, Kiswahili

G

go tsaya letlhakore
Dipalopalo di tsaya letlhakore fa ele gore maduo a ditshakatsheko tsa tsone, gangwe le gape ga a ana neelano le maduo aa akanyeditsweng.
variance, overfitting, classification, systematic_error
Deutsch, English, Español, Português, isiXhosa, አማርኛ

K

kgolagano kgakala
Seemo sa go simolola tirisano le kgolagano ya dibalamakgolo sekai, fa o dirisa SSH.
English
kitso_ kgolo
Tsamaiso e e tlhatlhobang kana e kanoka mekgwa ya ka fa kitso e ka ntshiwang ka teng. Tsamaiso e,e ama go kanokowa ga kitso e ntsi e e mo ditlhopheng mme e bile go se motlhofo gore e ka kanokiwa ka tsamaiso e e tlwaelesegileng. Enige data wat tot onlangs toe nog te veel was om met net een rekenaar te analiseer.
three_vs
Afrikaans, Deutsch, English, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
Kitso_ potlana
Ke selekanyo sa kitso e nnye kana e e kwa tlase. Selekanyo se sa kitso, se ka emelwa ke lefela kana bongwe.
binary, boolean
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Português, Nederlands, አማርኛ, Kiswahili, Bahasa Indonesia

M

Matlotla
Serweboleta (software) se se sa tlholeng se tlhokomelwa kgotsa se tlhabololwa.
Afrikaans, Deutsch, Bangla, English, Español, Français, Italiano, Português, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia
Mekgwatiriso ya Segokaganyi (API)
Setlhotshwana sa ditiriso le ditsamaiso mo motlobong wa serweboleta (software library), kgotsa mo Tirelong ya Webo (web service), se se gokaganyang motlobo kana tirelo ya teng le Tiriso (app) e sele. Ga se khoutu, polokelotshedimosetso kana sefara: ke seletlelelakgolagano.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
Melawana_tiriso
Melawana e e salwang morago ke khompiutara/sebalamakgolo go rarabolola dikgwetlho tse di amang tiriso ya tse di mo boranyaneng.
Afrikaans, Deutsch, English, Kiswahili
Mogare o o borai mo boranyaneng
Sengwe se se sa siamang, se le borai mo khompiutareng/sebalamakgolo. Se ka ama khompiutara/ sebalamakgolo le kitso e e mo go yone.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, አማርኛ
Mokwalo wa Kamela
Ke mokgwa wa go kwala dikaelo tsa khomputara ka go sa tsenye matshwao a sekgala (space), thalela (_), khutlo (.) kana thaladi (-) mo maineng a maemedi a boleng jo bo fetogang (variables) kana a dilo (objects). Mo godimo ga moo, lefoko lengwe le lengwe mo maineng a le simolola ka tlhakakgolo. Dikai tsa mokwalo o ke CalculateSum le findPattern.
kebab_case, pothole_case
Deutsch, English

S

Selekanyetso_ kitso ya boranyane
Selekanyetso sa kitso ya boranyane se se agiwang ka kitso ya dipalo tse di ferang bobedi.
Deutsch, English, Español
Selekanyo sa kitso e e mo sedirisiweng se segolo
Ke kitso e e beilweng e le mo seemong kana sedirisiweng se setona mo lefelong le le lengwe fela.
English, Kiswahili
Setlhopha sa melawana
Melawana e e kaetsweng ka sekao e le mo setlhopheng go ka ntshiwa ke moranodi ka tolamo.
English, አማርኛ

T

Tiro ya Potlako
thulaganyo ya go kwala khoutu ya dirweboleta (software) e e remeletseng mo dikgatong-potlana tse di mmalwa le mo dikakgelong tse di tlhomameng, go na le mo mananeong a sennella-ruri le togamaano ko tshimologong.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Português, Kiswahili
Tlhaloso ka go tlhakanya dilo tse pedi.
Ke tlhaloso e e supagalang mo diemong tse pedi.sekai…go ka tlhakanngwa bongwe le bobedi.
nullary_expression, ternary_expression, unary_expression
Afrikaans, English, Português, Nederlands, አማርኛ
Tlhaloso_boleng jwa dilo/diteng
Tlhaloso ya mokgwa kana tsela ya mabeelo a kitso ka e nngwe,go lebeletswe popego ya kitso eo.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, አማርኛ, Kiswahili, Bahasa Indonesia