thanodi ya mafoko

Setswana

B

Bokao/Tiriso ya ditlhopha
Ke boranyane jwa boleng jo khompiutara/sebalamakgolo e bo balang ka go dirisa dipalo go tsentswe le kitso ya tlhomamo.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Português, اَلْعَرَبِيَّةُ, Bahasa Indonesia

D

Dipholo tsa tlhomamiso (tsa teko)
Ke palo e e bonwang ka go fetisa “khoutu” mo tekong. Fa palo e, e tsamaelana le dipholo tse di solofetsweng, go raya gore teko e falotse; fa palo e le dipholo tse di solofetsweng di sa tsamaelane, go raya gore teko e tlholegile.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili, Bahasa Indonesia
Ditlhopha tsa boleng
Karolo ya boranyane bo kopane go aga ditlhophana tsa boleng jo bo rileng/ seemo se se rileng sa kitso. Sekai, e ka nna setlhopha sa mafoko a boleng jo bo tshwanang.
Afrikaans, English, Español, Français, Português, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili

E

E tlholegile (teko)
Teko e tlholega fa dipholo tsa tlhomamisho di sa chwane le dipholo tse di ne di letetswe.
pass_test
English, Español, አማርኛ

G

go tsaya letlhakore
Dipalopalo di tsaya letlhakore fa ele gore maduo a ditshakatsheko tsa tsone, gangwe le gape ga a ana neelano le maduo aa akanyeditsweng.
variance, overfitting, classification, systematic_error
Deutsch, English, Español, Português, isiXhosa, አማርኛ

K

kgolagano kgakala
Seemo sa go simolola tirisano le kgolagano ya dibalamakgolo sekai, fa o dirisa SSH.
English
kitso_ kgolo
Tsamaiso e e tlhatlhobang kana e kanoka mekgwa ya ka fa kitso e ka ntshiwang ka teng. Tsamaiso e,e ama go kanokowa ga kitso e ntsi e e mo ditlhopheng mme e bile go se motlhofo gore e ka kanokiwa ka tsamaiso e e tlwaelesegileng. Enige data wat tot onlangs toe nog te veel was om met net een rekenaar te analiseer.
three_vs
Afrikaans, Deutsch, English, አማርኛ, اَلْعَرَبِيَّةُ, Kiswahili
Kitso_ potlana
Ke selekanyo sa kitso e nnye kana e e kwa tlase. Selekanyo se sa kitso, se ka emelwa ke lefela kana bongwe.
binary, boolean
Deutsch, English, Español, Français, Português, Nederlands, አማርኛ, Bahasa Indonesia

M

Melawana_tiriso
Melawana e e salwang morago ke khompiutara/sebalamakgolo go rarabolola dikgwetlho tse di amang tiriso ya tse di mo boranyaneng.
Afrikaans, Deutsch, English
Mogare o o borai mo boranyaneng
Sengwe se se sa siamang, se le borai mo khompiutareng/sebalamakgolo. Se ka ama khompiutara/ sebalamakgolo le kitso e e mo go yone.
Deutsch, English, Español, አማርኛ

S

Selekanyetso_ kitso ya boranyane
Selekanyetso sa kitso ya boranyane se se agiwang ka kitso ya dipalo tse di ferang bobedi.
Deutsch, English, Español
Selekanyo sa kitso e e mo sedirisiweng se segolo
Ke kitso e e beilweng e le mo seemong kana sedirisiweng se setona mo lefelong le le lengwe fela.
English
Setlhopha sa melawana
Melawana e e kaetsweng ka sekao e le mo setlhopheng go ka ntshiwa ke moranodi ka tolamo.
English, አማርኛ

T

Tlhaloso ka go tlhakanya dilo tse pedi.
Ke tlhaloso e e supagalang mo diemong tse pedi.sekai…go ka tlhakanngwa bongwe le bobedi.
nullary_expression, ternary_expression, unary_expression
Afrikaans, English, Português, Nederlands, አማርኛ
Tlhaloso_boleng jwa dilo/diteng
Tlhaloso ya mokgwa kana tsela ya mabeelo a kitso ka e nngwe,go lebeletswe popego ya kitso eo.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, አማርኛ, Bahasa Indonesia