Rječnik

Hrvatski

G

globalna varijabla
Varijabla definirana izvan bilo koje određene funkcije, koja je stoga vidljiva svim funkcijama.
local_variable
English, Español, Français, 한국어, አማርኛ