Γλωσσάριο

Ελληνικά

Α

αλγόριθμος
Αλγόριθμος είναι ένα σύνολο από βήματα ή κανόνες για τη διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Στην πληροφορική, αλγόριθμος είναι ένα σύνολο από εντολές σε κάποιο πρόγραμμα οι οποίες επιλύουν κάποιο υπολογιστικό πρόβλημα.
Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français